Ostrzeżenie przed nieuczciwymi praktykami

Przedsiębiorstwo Marek Nowakowski - Nowakowski Business Consulting, Taborowicza 104, 32-200 Miechów jest jedynym uprawnionym z prawa do patentu do wynalazków zgłoszonych pod nr P406534.

Inne podmioty pod rygorem nieważności muszą mieć pisemne upoważnienie do wprowadzania produktów podobnych w działaniu w rozumieniu Prawa Własności Przemysłowej.

Podmioty wprowadzające swoje bądź zakupione od innych przedsiębiorstw produkty naruszające prawa wyłączne przedsiębiorstwa Marek Nowakowski - Nowakowski Business Consulting muszą się liczyć z prawnymi konsekwencjami swojego postępowania a w szczególności naliczania opłat licencyjnych w poniżej podanej wysokości:
a) za wprowadzanie do obrotu 20000PLN netto za każdy dzień bez względu na ilość wprowadzanych wyrobów
b) dodatkowo 500PLN netto za każdą sztukę wyrobu wprowadzanego do obrotu naruszającego 1 z zastrzeżeń niezależnych zgłoszenia
c) dodatkowo 200PLN netto za każdą sztukę wyrobu wprowadzanego do obrotu naruszającego każde z zastrzeżeń zależnych przemnożone przez ilość zastrzeżeń zależnych które są naruszane
d) dodatkowo 1000PLN netto za każdą sztukę wyrobu wprowadzanego do obrotu naruszającego 2 zastrzeżenia  z zastrzeżeń niezależnych
e) dodatkowo 3000PLN netto za każdą sztukę wyrobu wprowadzanego do obrotu naruszającego 3 zastrzeżenia  z zastrzeżeń niezależnych

Ww. kwoty będą stanowiły podstawę w dochodzeniu roszczeń przed sądem i będą stanowiły podstawę w procesie szacowania strat przedsiębiorstwa Nowakowski Business Consulting z tytułu niezapłaconych a należnych opłat licencyjnych.

Przedsiębiorstwo Marek Nowakowski - Nowakowski Business Consulting, Taborowicza 104, 32-200 Miechów jest jedynym uprawnionym do posługiwania się chronionym znakiem towarowym EMC SUPPLY w chronionym zakresie.

Nieuprawnione naruszenie wyłącznych prawa przedsiębiorstwa będzie podstawą do naliczenia opłat w wysokości nie mniejszej niż 100 000,- PLN za każdy stwierdzony przypadek naruszenia i wezwaniem do natychmiastowego zaprzestania nieuprawnionego działania.