Gwarancja

 • Producent zapewnia poprawne działanie wyrobu w okresie 36 miesięcy od daty produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyrób producenta.

 • Wady wyrobu uniemożliwiające poprawną pracę a ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez producenta. Producent dokonuje napraw tylko we własnej siedzibie. Po stwierdzeniu uszkodzenia się wyrobu należy mailowo/telefonicznie powiadomić producenta podając imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz jego nr seryjny. Pod wskazany adres producent zamówi kuriera, który odbierze uszkodzony wyrób. W ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania uszkodzonego urządzenia producent określi ostateczny termin wykonania usługi. Zazwyczaj będzie to 1-2dni od jego otrzymania. Po naprawie wyrób zostanie odesłany kurierem.

 • Bezpłatna naprawa gwarancyjna może być dokonana tylko w momencie gdy reklamowane urządzenie zostanie dostarczone do serwisu. Dostarczenie urządzenia do serwisu można dokonać osobiście lub przez kuriera. Opłaty za kuriera zamawianego przez zamawiającego pokrywa zamawiający. Producent nie odbiera przesyłek płatnych.

 • Gwarancja nie będzie honorowana, jeśli:

  • dokonano samowolnej naprawy lub przeróbki urządzenia

  • usunięto lub zniszczono tabliczkę znamionową z typem regulatora, oraz numerem seryjnym

  • usunięto lub uszkodzono plomby na obudowie regulatora

Producent zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej, jeśli miał miejsce którykolwiek z powyższych przypadków.

 • W przypadku dekompletacji lub przeróbki urządzenia reklamujący pokrywa wszelkie koszty doprowadzenia urządzenia do stanu zgodności z dokumentacją.

 • Producent nie oferuje urządzeń zastępczych na czas naprawy reklamowanego egzemplarza.

 • Gwarancją nie są objęte:

  • Czynności obsługi przewidziane w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, konserwacja, sprawdzenie działania, prawidłowe zaprogramowanie parametrów itp.

  • Elementy podlegające naturalnemu zużyciu podczas normalnej eksploatacji urządzenia

  • Uszkodzenia mechaniczne, spowodowane niewłaściwą eksploatacją i konserwacją.

  • Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego zainstalowania lub użytkowania
   (np. zbyt wysoka temperatura, wilgoć, zwarcie na skutek błędnego przyłączenia).

  • Uszkodzenia powstałe na skutek wadliwego działania sieci zasilającej, do której urządzenie jest przyłączone (np. przepięcia, wyładowania, przeciążenia po stronie grzałek itp).

  • Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu lub składowania jeżeli transport lub składowanie nie jest zlecone przez producenta.

  • Uszkodzenia powstałe w wyniku czynników zewnętrznych (np. pożar, powódź).

 • Regulatory elektroniczne nie są elementami bezpieczeństwa, dlatego w układach wysokiego stopnia ryzyka trzeba stosować dodatkowe elementy zabezpieczające, posiadające odpowiednie atesty. W układach, które nie mogą być wyłączone należy tak skonstruować system sterowania, aby można było go używać awaryjnie bez reklamowanego urządzenia przez czas jego pobytu w serwisie.

 • Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego funkcjonowania, zainstalowania lub zaprogramowania urządzenia.

 • Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.